Om Udstilling

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

Om udstilling

 

Udstillingsregler for 2016

Se hele udstillingsreglementet her

 

 

Sådan foregår en udstilling, se her

 

 

Udstillingsberettigede

Alle hundeejere har på DKK-udstillinger ret til at udstille hunde, der er stambogsført af DKK eller af en anden klub/organisation anerkendt af FCI. Danskejede hunde skal være stambogsført i Danmark. Det er en forudsætning, at ejeren ikke udstiller hunden i en forening, der ikke er anerkendt af DKK. Ligeledes må ejeren ikke være medlem af en kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK.

 

Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan udstilles, såfremt ejeren sammen med anmeldelsesblanketten indsender en bekræftelse fra DKK på, at hundens stamtavle er under importregistrering i stambogsafdelingen. I dette tilfælde er ejeren selv pligtig til at indhente bekræftelsen fra DKK’s stambogsafdeling.

 

Personer, der er udelukket fra deltagelse i udstillinger i DKK, de nordiske kennelklubber eller FCI, kan ikke være officials eller hundeførere. Det er hundeejerens pligt at sørge for, at ovennævnte regel overholdes.

 

På alle udstillinger, hvor der tildeles CACIB, er det obligatorisk at anvende den gruppeinddeling, der til enhver tid fremgår af FCIs race-/gruppeinddeling.

 

Tæver i løbetid må gerne udstilles. Udstilleren er naturligvis forpligtet til at sørge for, at hunden ikke er til gene for de øvrige hunde, der deltager på udstillingen.

 

Hunde, som ikke står i kataloget, kan ikke bedømmes, medmindre der er tale om et problem, som arrangøren er ansvarlig for (problemer med trykning af kataloget eller lign.). Det er desuden en forudsætning, at anmeldelsesblanketten er korrekt udfyldt og rettidigt indsendt til arrangøren, samt at anmeldelsesgebyret er rettidigt indbetalt.

 

 

Klubchampion

Bedste championhan og -tæve med Excellent med CK modtager klubchampioncertifikat. Efter modtagelse af 4 Klubchampioncertifikater opnår hunden titlen Klubchampion, der er registreringsberettiget hos DKK.

 

Er først placerede championhund i forvejen klubchampion, rykker klubcertifikatet videre til næste championhund med med ck, der ikke allerede er klubchampion.

 

Når hunden har modtaget de 4 klubchampioncertifikater indsendes dokumentation til Grand Danois Klubben der bekræfter hundens klubchampionat.

 

Ejer sørger selv for registrering hos DKK.

 

 

Udstillingsform

Hundene må forlade udstillingen, når racen er færdigbedømt. På enkelte udstillinger kan udstillingsledelsen fastsætte et tidligste tidspunkt, hvor hundene må forlade udstillingen.

 

De hunde, der er blevet "Bedst i racen", anmodes om at blive tilbage på udstillingen med henblik på deltagelse i gruppekonkurrencer og eventuelt senere i "Best in Show"-konkurrencen.

Hunde, der skal deltage i avls- og opdrætskonkurrencer, anmodes om at blive på udstillingen, til disse konkurrencer er afsluttet.

 

Anmeldere af avls- og opdrætsklasser skal i god tid forinden udstillingen indhente ejernes accept på, at de kan deltage med deres hunde i disse klasser.

 

Vaccinationer

For at deltage på udstilling skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.

Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før udstillingsdagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal være indført i stambogen eller være vedlagt denne.

Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

 

Sundhedskrav

Hunde, som udstilles, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage på udstilling, såfremt den på udstillingsdagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette.

Såfremt en udstillet hund har pådraget sig en defekt, der kan bekræftes af en dyrlægeattest, skal attesten medbringes på udstillingen. Det vil dog altid være op til dommeren at vurdere, om en pådraget defekt samtidig medfører, at oprindelige eksteriørfejl i forhold til FCI-standarden ikke læn-gere med samme tydelighed kan konstateres.

 

DKK anbefaler, at man anvender den dyrlægeattest, som er udarbejdet af DKK. Attesten fås på udstillingerne ved henvendelse i DKKs information og kan desuden rekvireres på DKK’s kontor.

 

Hvalpe under tre måneder må ikke medbringes på udstillinger.

 

Visse kategorier af hunde kan dog ikke udstilles:

 

  • Tæver med hvalpe under 8 uger samt synligt drægtige tæver kan ikke udstilles.
  • Hunde, der mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister) kan ikke udstilles. (Testikler skal være normale og på normal plads).
  • For kastrerede hanhunde, der ikke tidligere har været udstillet minimum 2 gange i officiel klasse på en DKK-anerkendt udstilling, som har fået bortopereret en eller begge testikler, kræves der dokumentation i form af DKKs dyrlægeattest for, at hunden har haft to normale testikler efter, at hunden er fyldt 8 måneder. Hunden kan ikke opnå avlsret.
  • For kastrerede hanhunde, der tidligere har været udstillet minimum 2 gange i officiel klasse på en DKK-anerkendt udstilling, kræves der udover dyrlægeattest som nævnt ovenfor dokumentation i form af EDB-udskrift, som bekræfter, at hunden før indgrebet har opnået præmiering i officiel klas-se på to FCI-anerkendte udstillinger.
  • Hunde, der er blinde, døve eller bidske, hunde der mangler legemsdele, eller hunde, hvis eksteriør er ændret, så oprindelige eksteriørfejl ikke længere med samme tydelighed kan konstateres, kan ikke udstilles.
  • Hunde, hvis pels er blevet behandlet med midler, der har ændret pelsens farve og/eller struktur, kan ikke udstilles. (Stikprøvekontrol foretages). Dog kan hvide terriere børstes og renses med kridt, når dette er udbørstet, inden hunden går til bedømmelse.

 

Grand Danois

 

Grand Danois er ifølge racens standard hunderacernes Apollo. Dette er ikke uden grund, for med sit imponerende og ædle helhedsindtryk, kombineret med et herligt væsen, er der bestemt noget "guddommeligt" over denne dejlige race.

Grand Danois er én blandt de mere end 350 internationalt anerkendte hunderacer. Baggrunden for hver enkelt hunderace er dens geografiske oprindelse og brugsegenskaber. Den geografiske oprindelse har været medvirkende til skabelsen af de mange selvstændige racer med principielt samme brugsegenskaber.

Historisk set har der over hele verden været hundeejere, som var stolte af deres hundes lokale særpræg - således også i Danmark, hvor den hund, der umiddelbart toner sig frem på nethinden, når man taler om danske, nationale hunderacer, er den store danske hund - Grand Danois. Racen betragtes hér og over det meste af verden som dansk. Den kendes fra Fyn år 5-400 f.Kr. Hunden blev dengang brugt til jagt på storvildt, mens den i dag anvendes som selskabshund og vagthund.

Som race deltog den på den første danske udstilling i 1886 og figurerer i første bind af Dansk Hundestambog fra 1890 under betegnelsen "Stor Dansk Hund". Ikke på noget tidspunkt har racen været i fare for at forsvinde. Dette hænger utvivlsomt sammen med dens imponerende og majestætiske fremtoning, som til alle tider har understøttet interessen for racen.

.

 

Navnet blev dog anfægtet af Tyskland i 1930'erne, som i denne periode hyppigt hævdede sig selv som nation. Tyskland, gennem dets kennel klub, gjorde i 1936 krav på racen og påkrævede sig at racen skulle omdøbes til Deutsche Dogge. Dette blev behandlet på FCIs generalforsamling den 22. juli 1937 i Paris. Her afvises Tysklands krav og spørgsmålet om racens oprindelsesland anses for afsluttet da Tyskland endegyldigt frafalder kravet på racen. Grand Danois er herefter i FCI-regi en dansk race, og kun den af Dansk Kennel Klub indsendte standard er gældende. De engelsktalende lande kalder racen Great Dane. I Skandinavien kalder vi racen Grand Danois og Den danske Hund.s.